Sinh viên và quyền lợi khi nghiên cứu khoa học

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 01-10-2021

Thông tư 26/2021/TT-BGDĐT quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học


Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 26/2021/TT-BGDĐT quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học. Thông tư 26 gồm 6 chương, 15 điều sẽ thay thế Thông tư 19/2012/TT-BGDĐT hiện hành.
 
Theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 của Thông tư, khi sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học sẽ được hưởng những quyền lợi sau:
- Được đề xuất, đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học;
- Được tạo điều kiện sử dụng cơ sở vật chất và trang thiết bị sẵn có của cơ sở giáo dục đại học để thực hiện hoạt động nghiên cứu;
- Được hỗ trợ kinh phí nghiên cứu khoa học theo định mức quy định của cơ sở giáo dục đại học;
- Được công bố, hỗ trợ công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học, kỷ yếu, các ấn phẩm khoa học và công nghệ khác trong và ngoài nước theo quy định;
- Được hỗ trợ đăng ký quyền sở hữu trí tuệ đối với các kết quả nghiên cứu theo quy định hiện hành;
- Được xem xét ưu tiên cộng điểm học tập, điểm rèn luyện; ưu tiên xét cấp học bổng và các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo quy định của cơ sở giáo dục đại học;
- Được hưởng các quyền lợi khác theo quy định.
 
Bên cạnh những quyền lợi mà sinh viên được hưởng khi tham gia nghiên cứu khoa học, trong thông tư cũng đặt ra trách nhiệm của sinh viên khi tham gia nghiên cứu khoa học như sau:
- Thực hiện các nghiên cứu khoa học một cách trung thực, nghiêm túc;
- Chịu trách nhiệm thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên; tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học, diễn đàn, các hoạt động khoa học và công nghệ khác trong các cơ sở giáo dục đại học;
- Tuân thủ các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, hoạt động khoa học và công nghệ và các quy định khác của pháp luật hiện hành.
Thông tư 26/2021/TT-BGDĐT chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 02/11/2021.
 
 
BBT Website

Từ khóa: