Thay đổi Bộ nhận diện thương hiệu Khoa Truyền thông

Ngày đăng: 13-08-2019 01:08:30

Ý nghĩa logo Khoa Truyền thông - Trường Đại học Văn hóa TP.HCM.

Xem thêm

LOGO KHOA TRUYỀN THÔNG

Ngày đăng: 09-04-2018 04:04:19

Logo Khoa có ý nghĩa gì?

Tại sao lại có những màu sắc như vậy?

Hình chìm trong từng cánh trên logo là

Xem thêm

SƠ LƯỢC KHOA TRUYỀN THÔNG

Ngày đăng: 02-04-2018 04:04:10

Khoa Truyền thông - nơi đào tạo chuyên ngành Truyền thông Văn hóa: “Kết nối sáng tạo

Xem thêm