THÔNG BÁO THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ (Bắt buộc)

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 03-04-2018

Tất cả sinh viên hệ chính quy đang học tại Trường chưa mua BHYT năm 2018, phải mua bảo hiểm y tế bắt buộc theo quy định của Nhà nước.


Từ khóa: