Những điều cần biết về chuyên ngành Truyền thông văn hóa

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 10-04-2019

Chuyên ngành Truyền thông Văn hóa - Đào tạo đội ngũ cán bộ truyền thông, văn hóa đáp ứng mọi nhu cầu ngày càng tăng của cơ quan truyền thông - văn hóa nói riêng và xã hội nói chung


Chuyên ngành Truyền thông Văn hóa được thiết kế tập trung vào việc nghiên cứu mối quan hệ tương tác giữa truyền thông và văn hóa, nhấn mạnh nền tảng văn hóa trong truyền thông dưới các hình thức khác nhau. Chương trình chú trọng việc phát triển một khung lý thuyết và thực tiễn về vai trò của truyền thông trong việc truyền đạt và sáng tạo văn hóa, khám phá sự tác động của các phương tiện truyền thông đại chúng, sự phát triển về kỹ thuật truyền thông cũng như các phương tiện truyền thông mới.

Chuyên ngành Truyền thông Văn hóa là sự giao thoa của nhiều ngành như xã hội học, lịch sử, tâm lý học, nhân học, nghệ thuật… như một bức tranh nghệ thuật sử dụng cả phương pháp của ngành khoa học xã hội và khoa học nhân văn nhằm thể hiện bản sắc văn hóa, đời sống xã hội thông qua các hoạt động truyền thông.

+ Văn hóa (Culture): phong tục tập quán, nghệ thuật, giá trị truyền thống, lịch sử… của một nhóm người, hoặc một nền văn hóa.

+ Phương tiện truyền thông (Media): báo in, truyền hình, phát thanh, internet, phim ảnh…
+ Truyền thông (Communication): phương thức, phương pháp truyền đạt, trao đổi thông tin, ý tưởng hoặc cảm xúc.
Ở mỗi mảng, chương trình sẽ được thiết kế ở 3 cấp độ lý thuyết nền tảng, phương pháp nghiên cứu và kỹ năng . Từ đó, giúp cho người học cơ hội khám phá hoạt động sáng tạo, sản xuất, lưu thông các sản phẩm truyền thông bằng những phương pháp tiếp cận khác nhau. Thông qua việc nghiên cứu, khai thác, phân tích, phản biện những nội dung truyền thông (qua một bộ phim, một chương trình truyền hình, chương trình quảng cáo quảng cáo, một sự kiện, hoặc bài báo…) để thấy được sự tác động của truyền thông đến xã hội và vai trò của truyền thông trong việc định hình đời sống văn hóa. Từ đó, người học sẽ phát triển các kỹ năng để có thể hình thành các ý tưởng sáng tạo, tổ chức các hoạt động truyền thông thể hiện đời sống văn hóa, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Chương trình đào tạo mang lại cho người học có được những kiến thức và kỹ năng để có thể hoạt động hiệu quả ở nhiều vị trí công tác khác nhau trong lĩnh vực truyền thông và văn hóa.

Chuyên ngành Truyền thông Văn hóa không phải là ngành đào tạo kỹ thuật làm phim, quảng cáo, truyền hình, xuất bản… nhưng sinh viên có cơ hội được nghiên cứu và tiếp cận việc tổ chức sản xuất các chương trình truyền thông nhằm trang bị cho sinh viên phương pháp tư duy phân tích về vai trò của truyền thông trong xã hội, về ý nghĩa của các thông điệp được chuyển tải thông qua các chương trình truyền thông đến đời sống con người. Từ đó, sinh viên sẽ phát triển các kỹ năng để hình thành các ý tưởng sáng tạo, tổ chức các hoạt động truyền thông thể hiện đời sống văn hóa, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Chương trình đào tạo này mang lại cho sinh viên có được những kỹ năng và tri thức để có thể hoạt động hiệu quả ở nhiều vị trí công tác khác nhau trong lĩnh vực truyền thông và văn hóa.

- Năm 1 và năm 2: Sinh viên được trang bị các kiến thức nền tảng của chủ nghĩa Mác-Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và các ngành Khoa học xã hội và Nhân văn.

- Năm 3:  Sinh viên được giới thiệu hệ thống lý thuyết cốt lõi của truyền thông và văn hóa học như các lý thuyết về văn hóa và lý thuyết truyền thông; lịch sử ngành văn hóa học và ngành truyền thông; tổ chức các phương tiện truyền thông; công nghệ và tương lai của truyền thông. Thông qua việc khai thác, phân tích những nội dung truyền thông (qua phim ảnh, chương trình truyền hình, quảng cáo, sự kiện, sách báo…) để thấy được sự tác động của truyền thông đến xã hội và vai trò của truyền thông trong việc định hình đời sống văn hóa.

- Năm 4: Sinh viên được cung cấp các kỹ năng và phương pháp tổng hợp, phân tích, đánh giá phản biện các hoạt động và sản phẩm của truyền thông; phương pháp hình thành các ý tưởng sáng tạo cho các hoạt động, chương trình truyền thông. 

Từ khóa: