Lịch tuần sinh hoạt công dân đầu năm học 2018 - 2019

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 07-08-2018


Không có văn bản thay thế tự động nào.

Đối tượng: SINH VIÊN ĐH NĂM 1 (Khóa 2018 - 2022) 

Khoa: Văn hóa học, Truyền thông, Thư viện, Xuất bản

Địa điểm: Hội trường Cơ sở 2

***

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Đối tượng: SINH VIÊN ĐH NĂM 2 (Khóa 2017 - 2021) 

Khoa: Tất cả

Địa điểm: Hội trường Cơ sở 1

***

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Đối tượng: SINH VIÊN ĐH NĂM 3 (Khóa 2016 - 2020) 

Khoa: Tất cả

Địa điểm: Hội trường Cơ sở 1

***

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Đối tượng: SINH VIÊN ĐH NĂM 4 (Khóa 2015 - 2019) và CĐ NĂM 3 (Khóa 2016 - 2019)

Khoa: Tất cả

Địa điểm: Hội trường Cơ sở 1

***

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Đối tượng: SINH VIÊN ĐH NĂM 1 (Khóa 2018 - 2022) 

Khoa: Quản lý Văn hóa Nghệ thuật, Di sản, Dân tộc

Địa điểm: Hội trường Cơ sở 1

***

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Đối tượng: SINH VIÊN ĐH NĂM 1 (Khóa 2018 - 2022) 

Khoa: Du lịch

Địa điểm: Hội trường Cơ sở 1

***

V.T.P

Từ khóa: