MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 05-08-2019

Mục tiêu đào tạo chuyên ngành Truyền thông Văn hóa


- Mục tiêu chung

Đào tạo trình độ đại học Ngành Văn hóa học, chuyên ngành Truyền thông Văn hóa có kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp thuộc lĩnh vực văn hóa nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong bối cảnh nền công nghiệp 4.0.

- Mục tiêu cụ thể

+ Kiến thức, kỹ năng, thái độ:

-     Có kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với lĩnh vực văn hóa;

-     Áp dụng được kiến thức nền tảng về văn hóa để giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực văn hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế;

-     Áp dụng được kiến thức, kỹ năng của ngành Văn hóa học để thực hiện công tác nghiên cứu, quản lý, tổ chức các hoạt động thuộc lĩnh vực văn hóa-xã hội;

-     Có kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ về nghiên cứu, quản lý các hoạt động văn hóa xã hội; tổ chức hoạt động sản xuất và phân phối các sản phẩm truyền thông, công nghiệp văn hóa để có thể làm việc trong môi trường đa văn hóa ở Việt Nam và quốc tế;

-     Có ý thức trách nhiệm về đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn nghề nghiệp cũng như ý thức bảo vệ, xây dựng và phát triển nền văn hóa quốc gia.

+ Vị trí làm việc sau tốt nghiệp:

-     Chuyên viên phòng/ban chức năng của các cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị sự nghiệp ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin-Truyền thông và các ngành có liên quan;

-     Chuyên viên tác nghiệp như tổ chức sự kiện, PR, quảng cáo, marketing,… của các cơ quan, doanh nghiệp trong lĩnh vực văn hóa, truyền thông, công nghiệp văn hóa;

-     Chuyên viên nghiên cứu tại các viện, trung tâm nghiên cứu về văn hóa, khoa học xã hội và nhân văn; Các tổ chức quốc tế, phi chính phủ trong và ngoài nước.

+ Trình độ Ngoại ngữ:

Năng lực Tiếng Anh trình độ 3/6 (theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT, ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam).

+ Trình độ Tin học:

Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT, ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

+   Chứng chỉ phần mềm bổ trợ: sinh viên phải có một trong các chứng chỉ về đồ họa (Corel, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator..); hoặc dàn trang (Adobe Indesign…); hoặc dựng phim (Adobe Premiere, Final cut pro..)…

+ Giáo dục thể chất.

+ Giáo dục Quốc phòng- An ninh (nộp chứng chỉ).

Từ khóa:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN