KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 13-08-2019

Khung chương trình đào tạo chuyên ngành Truyền thông Văn hóa.


KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH TRUYỀN THÔNG VĂN HÓA

 

Số TT

Mã HP

Tên học phần

Số tín chỉ

Tổng số tiết chuẩn (Hệ số 1)

Phân bổ số tiết học

 

Lý thuyết (Hệ số 1)

Thực hành/  Thảo luận 

(Hệ số 0,5)

Tự học (giờ)

Điều kiện

của học phần

 

HỌC KỲ 1

 

1

ĐDC01

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Phần 1

2

30

28

4

60

Bắt buộc

2

ĐCS01

Văn hóa học đại cương

3

45

30

30

90

Bắt buộc

3

ĐCS02

Nhập môn Nhân học văn hóa

2

30

20

20

60

Bắt buộc

   Chọn 6/8 tín chỉ

 

4

ĐDC09

Tâm lý học đại cương

2

30

25

10

60

Tự chọn

 

5

ĐDC10

Xã hội học đại cương

2

30

27

6

60

Tự chọn

 

6

ĐDC07

Lịch sử văn minh thế giới

2

30

22

16

60

Tự chọn

 

7

ĐDC12

Lịch sử tư tưởng phương Đông và Việt Nam

2

30

26

8

60

Tự chọn

 

   Chọn 3/6 tín chỉ

 

8

ĐCS09

Văn hóa đại chúng

3

45

30

30

90

Tự chọn

 

9

ĐCS10

Nghệ thuật học đại cương

3

45

30

30

90

Tự chọn

 

Tổng số

16

240

182

116

480

 

 

Giáo dục Quốc phòng-An ninh

8

Trung tâm GDQP-ANSV tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ

 HỌC KỲ 2

 

1

ĐDC02

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Phần 2

3

45

42

6

90

Bắt buộc

 

2

ĐDC15

Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

4

60

30

60

120

Bắt buộc

 

3

ĐDC06

Cơ sở văn hóa Việt Nam

3

45

39

12

90

Bắt buộc

 

4

ĐDC16

Giáo dục thể chất, Phần 1

2

30

12

36

60

Bắt buộc

 

5

ĐCS03

Kinh tế học văn hóa

2

30

20

20

60

Bắt buộc

 

6

ĐCS04

Ký hiệu học văn hóa

2

30

20

20

60

Bắt buộc

 

  Chọn 3/6 tín chỉ

 

7

ĐVH06

 Tổ chức phát triển cộng đồng

3

45

25

40

90

Tự chọn

 

8

ĐVH11

 Tổng quan về Truyền thông

3

45

25

40

90

Tự chọn

 

Tổng số

20

300

183

174

540

 

 

HỌC KỲ 3

 

1

ĐDC03

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

30

25

10

60

Bắt buộc

 

2

ĐDC05

Pháp luật đại cương

2

30

24

12

60

Bắt buộc

 

3

ĐDC13

Tiếng Anh, Phần 1

4

60

30

60

120

Bắt buộc

 

4

ĐDC17

Giáo dục thể chất, Phần 2

2

30

12

36

60

Bắt buộc

 

5

ĐCS06

 Giao tiếp liên văn hóa

3

45

25

40

90

Bắt buộc

 

6

ĐVH01

 Phương pháp nghiên cứu khoa học về văn hóa

3

45

25

40

90

Bắt buộc

 

Chọn 2/4 tín chỉ

 

7

ĐDC11

Tiếng Việt thực hành

2

30

15

30

60

Tự chọn

 

8

ĐDC08

Mỹ học đại cương

2

30

25

10

60

Tự chọn

 

Chọn 3/6 tín chỉ

 

9

ĐVH07

 Văn hóa đô thị

3

45

25

40

90

Tự chọn

 

10

ĐVH12

 Truyền thông Văn hóa

3

45

25

40

90

Tự chọn

 

Tổng số

20

285

171

228

570

 

 

HỌC KỲ 4

 

1

ĐDC04

 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

45

40

10

90

Bắt buộc

 

2

ĐDC14

Tiếng Anh, Phần 2

4

60

30

60

120

Bắt buộc

 

3

ĐDC18

 Gi&

Từ khóa:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN