KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 13-08-2019

Khung chương trình đào tạo chuyên ngành Truyền thông Văn hóa.


CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN NGÀNH TRUYỀN THÔNG VĂN HÓA

* Chương trình đào tạo chuyên ngành áp dụng từ khóa 2018

Kế hoạch đào tạo dự kiến theo từng học kỳ

Mỗi khóa sẽ thay đổi học phần trong từng học kỳ tùy quy định tổng số tín chỉ thực học mỗi học kỳ trong từng năm của nhà trường.

Từ khóa:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN