KHOA TRUYỀN THÔNG - CHUYÊN NGÀNH TRUYỀN THÔNG VĂN HÓA

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 26-07-2019

Khoa Truyền thông là địa chỉ duy nhất trong cả nước đào tạo Chuyên ngành Truyền thông Văn hóa...


Khoa Truyền thông được thành lập theo quyết định số 297/QĐ-ĐHVH HCM ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP.HCM. Hiện nay,Khoa Truyền thông là địa chỉ duy nhất trong cả nước đào tạo Chuyên ngành Truyền thông Văn hóa - nơi kết nối linh hoạt kiến thức và kỹ năng, hàn lâm và thực tiễn, là nguồn khai mở sức mạnh mềm nâng tầm văn hóa Việt - con đường đưa chính sách văn hóa, giải mã bản sắc văn hóa, quảng bá giá trịvăn hóa Việt trong quá trình hội nhập toàn cầu.

Chuyên ngành Truyền thông Văn hóa được thiết kế tập trung vào việc nghiên cứu mối quan hệ tương tác giữa truyền thông và văn hóa, nhấn mạnh nền tảng văn hóa trong truyền thông dưới các hình thức khác nhau.Chương trình chú trọng vai trò của truyền thông trong việc truyền đạt và sáng tạo văn hóa, khám phá sự tác động của các phương tiện truyền thông đại chúng, sự phát triển về kỹ thuật truyền thông cũng như các phương tiện truyền thông mới.

Giá trị văn hóa là yếu tố cốt lõi của văn hóa dân tộc, là sức mạnh và nguồn lực phát triển xã hội. Truyền thông Văn hóa nhằm trao truyền, phát huy, sáng tạo, lan toả những giá trị văn hóa Việt vào đời sống xã hội thông qua các hoạt động truyền thông.

Chuyên ngành đào tạo này mang lại cho sinh viên những kỹ năng và tri thức để có thể hoạt động hiệu quả ở nhiều vị trí công tác khác nhau trong lĩnh vực truyền thông và văn hóa.

Khoa Truyền thông

BBT Website - K.P

Từ khóa:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN