SỨ MẠNG, TẦM NHÌN, VĂN HÓA, MỤC TIÊU, TRIẾT LÝ GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP.H Ồ CHÍ MINH

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 16-05-2018


1. Sứ mạng

Trường đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học chuẩn mực và là Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng Khoa học – Công nghệ về các lĩnh vực Văn hóa - Nghệ thuật, Thông tin và Du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Giải thích: Quá trình tồn tại của Trường đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh nhằm mục đích cơ bản là đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học chuẩn mực và là Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng Khoa học – Công nghệ về các lĩnh vực Văn hóa, Nghệ thuật, Thông tin và Du lịch đáp ứng yêu cầu “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

2. Tầm nhìn:

Đến năm 2030, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành Trường Đại học đạt chuẩn quốc gia và khu vực về đào tạo và nghiên cứu các lĩnh vực Văn hóa - Nghệ thuật, Thông tin, Du lịch. Giải thích: Từ nay đến năm 2030, Trường đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh tập trung mọi nguồn lực, nỗ lực phấn đấu: - Đến năm 2020 đạt chuẩn cấp Quốc gia, - Đến năm 2030 đạt chuẩn cấp khu vực và Châu Á, Về đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng Khoa học - Công nghệ các lĩnh vực Văn hóa - Nghệ thuật, Thông tin và Du lịch hoặc các lĩnh vực khác theo yêu cầu của Nhà nước và xã hội.

3. Văn hóa:

Tôn trọng, trách nhiệm và thân thiện với người học .

Giải thích:

- Tôn trọng, trách nhiệm, thân thiện là ba nội dung cam kết trách nhiệm của Nhà trường đối với người học.

- Người học là đối tượng công tác, là yếu tố quyết định sự tồn tại của Trường. Mỗi viên chức và người lao động của Trường cần phải có nhận thức, thái độ và hành động tôn trọng, trách nhiệm và thân thiện với người học.

4. Mục tiêu: 

- Mục tiêu tổng quát Cung cấp nguồn nhân lực Văn hóa - Nghệ thuật, Thông tin và Du lịch có kiến thức, kỹ năng, phẩm chất và thái độ góp phần “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Giải thích: Nhiệm vụ của Nhà trường là đào tạo người học đảm bảo các mục tiêu để đáp ứng nguồn nhân lực theo yêu cầu của ngành và đất nước.

- Mục tiêu cụ thể:

+ Đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học đạt chuẩn,

+ Nghiên cứu và ứng dụng Khoa học – Công nghệ có giá trị, Về các lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, thông tin và du lịch góp phần “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Giải thích:

+ Đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học đạt chuẩn là đào tạo người học đạt chất lượng tốt theo chuẩn đầu ra của chương trình đã được kiểm định đạt chuẩn quốc gia hoặc chuẩn khu vực (các Trường đại học khu vực ASEAN), chuẩn quốc tế (các trường đại học đạt chuẩn Quốc tế).

+ Nghiên cứu khoa học có giá trị là tạo ra các sản phẩm khoa học phù hợp, có giá trị, ứng dụng có hiệu quả trong thực tiễn, đáp ứng yêu cầu cho sự phát triển của đất nước.

+ Ứng dụng Khoa học – Công nghệ có giá trị là Nhà trường biết ứng dụng, sử dụng phù hợp những sản phẩm khoa học và công nghệ có giá trị vào từng lĩnh vực hoạt động của Trường, làm cho những hoạt động của Trường đạt hiệu quả, tăng trưởng và phát triển.

4. Triết lý giáo dục:

Giáo dục toàn diện, tạo lập tương lai

Giải thích:

- Giáo dục toàn diện là: Tạo ra người học có phẩm chất chính trị, đạo đức; có kiến thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu và phát triển ứng dụng khoa học và công nghệ tương xứng với trình độ đào tạo; có sức khỏe; có khả năng sáng tạo và trách nhiệm nghề nghiệp, thích nghi nhanh với môi trường làm việc; có ý thức phục vụ nhân dân” .

- Tạo lập tương lai là:

+ Người học trải qua hoạt động đào tạo của Nhà trường sẽ giúp cho người học có được kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp vững vàng, đó là hành trang cho tương lai của người học sau khi học tập;

+ Hoạt động đào tạo của Nhà trường là góp phần tạo ra nguồn nhân lực cho sự nghiệp (công cuộc) phát triển đất nước, “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Từ khóa: